Blicko.ba - Info portal!

 
 • Registracija
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Incko: Gra?ani RS-a imaju pravo na slobodu govora, ali ne i na referendum

E-mail Ispis PDF

Visoki predstavnik Valentin Incko navodi da gra?ani RS-a imaju pravo na slobodu govora, ali ne i na referendum o Sudu BiH, i poru?uje da je ?lanstvo u NATO-u javno deklarisani strateški cilj spoljne politike BiH.

"Gra?ani mogu izražavati stavove o svakom pitanju. Me?utim, referendum, prema definiciji iz ustavno-pravnog okvira RS, i odluka o referendumu koja je nedavno usvojena u Narodnoj skupštini predstavljaju više od istraživanja javnog mnjenja", ocjenjuje Incko.

Incko smatra da se referendum bavi pitanjima koja se odnose na nivo BiH, te ovlaštenja visokog predstavnika, koja proisti?u iz me?unarodnog prava, a ne stvarima koje spadaju u nadležnosti entiteta.

Incko poru?uje da svakome ko je po?inio ratni zlo?in treba da bude su?eno i da tu nema izuzetaka. On ukazuje na to da su pred Haškim sudom i doma?im sudovima održana razna su?enja, ali je ?injenica da su mnogi zlo?ini ostali nekažnjeni.

Ipak, on ocjenjuje da je "frustriraju?e da se najve?i dio javne diskusije o pravosu?u na nivou BiH ne bavi pozitivnim mjerama koje su potrebne da bi se popravio njegov rad, nego time kako oslabiti ili ukinuti ove institucije".

Kada je rije? o mnogobrojnim natpisima u Sarajevu, koji o jednom narodu (Srbima) govori kao o "zlo?incima" i "fašistima" iz prošlog rata, Incko navodi da je pomirenje "cilj koji je najteže posti?i jer se ti?e emocionalnih aspekata sukoba".

"Oni koji su poginuli, oni koji su stradali – a to zna?i sve žrtve – zaslužuju naše najdublje poštovanje. Moramo ih se sje?ati i osigurati da budu?e generacije ostanu opredijeljene za mir, toleranciju i uzajamno razumijevanje", komentariše Incko.

Incko vjeruje da se u BiH mora pokazati više razumijevanja za tu?u patnju i više poštovanja jednih prema drugima, da "politi?ari moraju dosti?i gra?ane" i da se mora se voditi dijalog i zajedno graditi budu?nost.

Visoki predstavnik napominje da je ?lanstvo u NATO-u i EU javno deklarisani strateški cilj spoljne politike BiH, ali da jedan od osnovnih uslova još nije ispunjen - nije riješeno pitanje vojne imovine.

Odgovaraju?i na namjeru RS-a da se gra?ani na referendumu izjasne o ?lanstvu u NATO-u, Incko navodi da je Predsjedništvo BiH 2006. godine usvojilo Okvirni dokument NATO-ovog programa "Partnerstvo za mir", koji je potpisao tadašnji predsjednik Nebojša Radmanovi?.

"Još od 2008. godine BiH je angažovana u okviru intenziviranog dijaloga sa NATO-om" - zaklju?uje Incko.

Visoki predstavnik tvrdi da, nakon donošenja amandmana na Ustav Federacije BiH, Srbi imaju ista prava kao i ostali konstitutivni narodi, te da se odredbe u Ustavu Federacije odnose i na kantone.

"I dalje postoje ozbiljni problemi u oba entiteta sa institucijama koje ne poštuju ustave i zakone, a u RS-u Ustavni sud ne sprovodi postupak rješavanja vitalnog nacionalnog interesa kako je to predvi?eno Ustavom Republike", tvrdi Incko.

Odgovaraju?i na pitanje zašto za tolike godine nije bilo sankcija za Federaciju BiH koja nije poštovala konstitutivnost Srba, Incko tvrdi da u oba entiteta nije dovoljno uvažen ustavni zahtjev o zastupljenosti u javnim institucijama u skladu sa popisom iz 1991. godine.

Incko tvrdi da nije bilo duplih aršina i da takve tvrdnje ne odgovaraju ?injenicama.

Visoki predstavnik smatra da su sve smjene ljudi sa politi?kih i drugih funkcija i sve sankcije kojima su bili izloženi "u skladu sa mandatom visokog predstavnika iz Dejtonskog mirovnog sporazuma" i navodi da su one sada ukinute.

Visoki predstavnik ocjenjuje da je terorizam globalna prijetnja i da BiH nije isklju?ena iz toga, kao ni druge zemlje.

"BiH ima institucije koje su zadužene za prevenciju i istraživanje svih teroristi?kih prijetnji i adekvatno djelovanje. Svaki efikasan sistem javne bezbjednosti zahtijeva saradnju svih agencija za sprovo?enje zakona i drugih bezbjednosnih agencija", navodi Incko.

On poru?uje da OHR i dalje ima svoju ulogu i da ne?e oti?i sve dok ne bude ispunjen program "pet plus dva", koji je produkt Savjeta za implementaciju mira.

"Umjesto da ostvare rezultate iz tog programa, odre?ene vlasti u BiH i politi?ki akteri radije se fokusiraju na aktivnosti koje direktno osporavaju klju?ne mjere preduzete na sprovo?enju Dejtonskog sporazuma", ocjenjuje Incko i zaklju?uje:

"Kada je rije? o ulozi visokog predstavnika, dopustite da budem potpuno jasan - moj mandat kao visokog predstavnika, kona?nog tuma?a civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma, ostaje nepromijenjen. I to je pravna ?injenica".

Blicko.ba/srna

 
Baner

Anketa

Uspomene su Vam najdraže kao: